Vesi­ta­lous­hankkeet

Vesi­ta­lous­hank­keiden sopimukset

LandPro pal­velee vesi­ta­lous­hank­keiden maan­han­kin­ta­teh­tä­vissä. Vas­taamme teh­tä­vistä, jotka vaih­te­levat kiin­teistö- ja omis­ta­ja­sel­vi­tyk­sistä inven­toin­teihin sekä kor­vausten arvioin­nista sijoituslupien/​rasitesopimusten hank­ki­miseen. Avus­tamme asia­kasta myös rasitetoimituksissa.

Käyt­tö­oi­keus­so­pi­mukset Veikkola-Kolmperä vesi­huol­to­linjaa varten, Kirkkonummi 

Syk­syllä 2014 LandPro vastasi käyt­tö­oi­keus­so­pi­musten hank­ki­mi­sesta Veikkola-Kolmperä vesi­huol­to­linjaa varten. Hankkeen tilaajana oli Kirk­ko­nummen kunnan vesihuoltolaitos.

LandPron teh­täviin kuu­luivat käyt­tö­oi­keus­so­pi­musten hank­ki­minen, neu­vot­telut ja muu yhtey­denpito maa­no­mis­tajien kanssa sekä kat­sel­muksen jär­jes­tä­minen, lin­jalta pois­tet­tavan omai­suuden inven­tointi ja arviointi sekä kor­vaus­so­pi­musten teke­minen ja sopimushallinta. 

Vesitaloushanke

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000