Tuu­li­voima- ja aurinkoenergiahankkeet

Tuu­li­voi­ma­puis­tojen ja aurin­ko­voi­ma­loiden maanhankinta

LandPro on tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keiden maan­han­kintaan eri­kois­tunut yritys. Olemme avus­taneet asiak­kai­tamme menes­tyk­sek­käästi jo yli 10 vuoden ajan ener­gia­hank­keiden kehittämisessä.

Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme mm. kiin­teistö- ja omis­ta­ja­sel­vi­tyk­sissä, yhtey­den­pi­dossa maa­no­mis­tajiin, sopimus- ja kor­vaus­asioissa sekä yksityistietoimituksissa.

Meri­tuu­li­voi­ma­hank­keista löydät lisä­tietoa sivulta Hankkeet meria­lueilla

Säh­kön­siirto ja -varastointi

Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme säh­kön­siirtoon ja -varas­tointiin liit­tyvien hank­keiden sopimus- ja lupa-asioissa. Avus­tamme myös lunas­tus­luvan hake­mi­sessa sekä voi­ma­lin­jojen lunastustoimituksissa.

Tuulienergia

Tuu­li­voi­ma­hanke: Hyö­ty­tuuli Oy

LandPro Oy on avus­tanut Hyö­ty­tuuli Oy:tä tuu­li­voi­ma­puis­tojen vuo­kra­so­pi­mus­asioissa vuo­desta 2020 alkaen. Yhteistyö aloi­tettiin maan­vuo­kra­so­pi­musten neu­vot­te­luilla ja työn­kuvaa on laa­jen­nettu hiljalleen.

LandPron teh­täviä ovat muun muassa kiin­teis­tö­tie­tojen kerää­minen, yhtey­de­notot ja neu­vot­telut maa­no­mis­tajien kanssa, maan­vuo­kra­so­pi­musten kehit­tä­minen sekä yksi­tyis­teihin liit­tyvien sopi­musten laa­ti­minen ja neu­vot­telut, yksi­tyis­tie­toi­mi­tusten hake­minen ja toi­mi­tuk­sessa avustaminen.

Aurin­koe­ner­gia­hankkeet: Neoen

Neoenin aurin­koe­ner­gia­hankkeet alkoivat vuonna 2020. LandPro tuli mukaan hank­keisiin heti niiden alku­vai­heessa, kun poten­ti­aa­lisia alueita läh­dettiin kar­toit­tamaan. Hank­keiden alue­tarve vaih­telee noin kym­me­nestä jopa sataan hehtaariin.

LandPron teh­täviä ovat muun muassa kiin­teis­tö­tie­tojen kerää­minen, yhtey­denpito maa­no­mis­tajiin, puuston kor­vaus­so­pi­mukset ja kirjaamisasiat.

Tuulivoima

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000