Tuu­li­voima- ja aurinkoenergiahankkeet

Tuu­li­voi­ma­puis­tojen ja aurin­ko­voi­ma­loiden maanhankinta

LandPro on tuu­li­voi­ma­hank­keiden maan­han­kintaan eri­kois­tunut yritys. Olemme avus­taneet tuu­li­voi­mayh­tiöitä menes­tyk­sek­käästi jo lähes 10 vuoden ajan tuu­li­voi­ma­puis­tojen toteut­ta­mi­seksi tar­vit­tavien vuo­kra­so­pi­musten hank­ki­mi­sessa. Pal­ve­lemme asiak­kaita kiin­teistö- ja omis­ta­ja­sel­vi­tyk­sissä, yhtey­den­pi­dossa maa­no­mis­tajiin, vuo­kra­so­pi­mus­neu­vot­te­luissa, kor­vaus­ky­sy­myk­sissä, sopi­musten hal­lin­nassa ja sopi­musten kir­jaa­mi­s­asioissa. Avus­tamme myös hank­keisiin liit­ty­vissä yksityistietoimituksissa.

Tuu­li­voi­mayh­tiöiden lisäksi pal­ve­lemme myös aurin­ko­voi­mayh­tiöitä sopi­mus­han­kin­nassa ja korvausmenettelyissä.

Säh­kön­siirtoa ja -varas­tointia varten tar­vit­tavat alueet ja oikeudet

Pal­ve­lemme myös säh­kön­siirtoon ja -varas­tointiin liit­ty­vissä hank­keissa. Tar­joamme apua kaikkiin hank­keiden vaa­timiin maan­han­kin­ta­teh­täviin. Teemme kiin­teistö- ja omis­ta­ja­sel­vi­tykset, han­kimme tar­vit­tavat sopi­mukset, avus­tamme lunas­tus­luvan hake­mi­sessa sekä voi­ma­lin­jojen lunastustoimituksissa.

Tuulienergia

Tuu­li­voi­ma­hanke: Mega­tuuli Oy

LandPro on ollut mukana Mega­tuuli Oy:n tuu­li­voi­ma­hank­keissa elo­kuusta 2018 lähtien. Olemme avus­taneet Mega­tuulta Poh­jan­maalla Kuri­kassa ja Teu­vassa sijait­sevan Sau­namaan tuu­li­voi­ma­puiston, Kau­hajoen kun­nassa sijait­sevan Suo­la­kankaan tuu­li­voi­ma­puiston ja Iissä sijait­sevan Huh­ta­harjun tuu­li­voi­ma­puiston sopi­musten hankinnassa.

Teh­täviä ovat olleet muun muassa yhtey­de­notot maa­no­mis­tajiin, maan­vuo­kra­so­pi­musten teko, maan­vuo­kra­so­pi­musten rekis­te­röinti ja puuston kor­vaus­so­pi­musten teko. Asian­tun­ti­jamme on tehnyt työtä suu­relta osin asiakkaan tiloissa, mikä on osoit­tau­tunut hyväksi rat­kai­suksi esi­mer­kiksi tiedon kulun kannalta.

Toi­vomme, että hyvin sujunut yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa.

Aurin­koe­ner­gia­hankkeet: Neoen

Neoenin aurin­koe­ner­gia­hankkeet alkoivat vuonna 2020. LandPro tuli mukaan hank­keisiin heti niiden alku­met­reillä, kun poten­ti­aa­lisia alueita läh­dettiin kar­toit­tamaan. Hank­keiden alue­tarve vaih­telee noin kym­me­nestä  jopa sataan hehtaariin.

LandPron teh­täviä ovat muun muassa kiin­teis­tö­tie­tojen kerää­minen, maa­no­mis­ta­ja­sel­vi­tykset, yhtey­de­notot ja neu­vot­telut maa­no­mis­tajien kanssa, puuston kor­vaus­so­pi­mukset sekä maan­vuo­kra­so­pi­musten laa­ti­minen ja rekisteröinti.

Tuulivoima

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000