Tie­hankkeet

Maan­han­kinnan asian­tun­ti­ja­pal­velut maantie- ja ratahankkeissa

LandPro on väy­lä­hank­keiden maan­han­kintaan eri­kois­tunut asian­tun­ti­jay­ritys. Tar­joamme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita kai­kissa maantie- ja rata­hank­keiden maan­han­kin­ta­teh­tä­vissä. LandPron asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden hyö­dyn­tä­minen auttaa väy­lä­hank­keiden toteut­tajia koh­den­tamaan resurssit tehok­kaammin sekä suju­voit­tamaan pro­jektien edis­tä­mistä var­mis­ta­malla, että han­ketta varten tar­vitut alueet ja oikeudet tulevat haltuun ote­tuiksi raken­ta­misen edel­lyt­tä­mässä aika­tau­lussa ja kor­vaus­kä­sit­te­lyiden kan­nalta oleel­liset seikat tulevat ote­tuksi huomioon.

Moni­puo­liset maan­han­kinnan palvelut

Avus­tamme asiak­kai­tamme maantie- ja rata­toi­mi­tuk­sissa; val­mis­te­lemme hal­tuunoton ja laa­dimme vas­tineet kor­vaus­vaa­ti­muksiin. Arvioimme väy­lä­hank­keesta maa­no­mis­ta­jille aiheu­tuvien luo­vu­tusten kor­vaukset sekä mah­dol­liset raken­ta­misen aiheut­tamat haitat, mene­tykset ja vahingot. Neu­vot­te­lemme maa­no­mis­tajien kanssa kiin­teis­tö­kau­poista, kor­vauk­sista ja suos­tu­muk­sista alueiden haltuun otta­mi­seksi. Arvioimme kiin­teistöjä ja vas­taamme kiin­teis­tö­kaup­pojen jär­jes­te­lyistä. Avus­tamme ja edus­tamme väy­lä­hankkeen toteut­tajaa maaoikeudessa.

Vaylahanke
Vaylahanke

Rata­hanke: Kehärata

Kehärata on poi­kit­tainen rau­ta­tie­yhteys, joka yhdistää Van­taan­kosken radan Hel­sinki-Vantaan len­toa­seman kautta Suomen pää­rataan Vantaan Hiekkaharjussa.

LandPro tuli Kehärata-hank­keeseen mukaan raken­ta­misen käyn­nis­tyttyä vuonna 2011. Ison pro­jektiin liit­ty­minen onnistui ilman isoja ongelmia ja hal­tuu­notot saatiin tehtyä hankkeen edel­lyt­tä­mässä aikataulussa.

LandPro vastasi hankkeen maan­han­kin­ta­teh­tä­vistä Lii­ken­ne­vi­raston (nyk. Väy­lä­vi­rasto) toi­mek­sian­nosta. Teh­täviin kuu­luivat rata-alueiden lunas­tukset lunas­tus­toi­mi­tuk­sissa, sopi­mukset maa­no­mis­tajien kanssa muun muassa hank­keesta kiin­teis­töille aiheu­tu­neista vahin­goista, kiin­teis­tö­kaupat lisä­alueiden hank­ki­mi­seksi ja Lii­ken­ne­vi­raston edus­ta­minen maaoikeudessa.

Juna­lii­kenne Kehä­ra­dalla käyn­nistyi kesällä 2015 ja maan­han­kin­ta­teh­tävät saatiin lopul­li­sesti val­miiksi keväällä 2019, kun vii­mei­setkin haitan- ja vahin­gon­kor­vauksia kos­kevat lunas­tus­toi­mi­tukset saivat lainvoiman.

Tie­hanke: Kehä I Kei­la­nie­messä ja Laajalahdessa

LandPro on ollut mukana Kehä I -väy­lä­hank­keessa Laa­ja­lah­dessa kesästä 2015 lähtien, jolloin hanke käyn­nis­tettiin hal­tuunoton valmisteluilla.

Avus­timme hankkeen maan­han­kin­nasta vas­taavaa Uudenmaan ELY-kes­kusta maan­tie­toi­mi­tukseen liit­tyvien val­mis­te­lu­teh­tävien koor­di­noin­nissa, melu­mit­tausten suun­nit­te­lussa, neu­vot­te­luissa maa­no­mis­tajien kanssa ja maan­tie­toi­mi­tuksen vas­ti­neiden laatimisessa.

Hankkeen vuoksi jou­duttiin lunas­tamaan muun muassa alu­eella pitkään toi­minut huol­toasema polt­to­nesteen jake­luineen sekä osia Kehä I:n var­rella sijait­se­vasta toi­mis­to­ra­ken­nuk­sesta. Hanke sijoittui tiiviin raken­ta­misen alu­eelle, ja siihen liit­tyvät int­ressit olivat suuria. Esi­mer­kiksi raken­ta­misen melu­hait­toihin liit­tyvät kysy­mykset olivat esillä hankkeen aikana.

Tie­hanke on val­mis­tunut, ja edessä on vielä maan­tie­toi­mi­tuksen niin kut­suttu 2. vaihe, jossa käsi­tellään muun muassa hank­keesta mah­dol­li­sesti aiheu­tuneet haitat ja vahingot.

Hankkeen toteu­tuk­sesta vas­ta­sivat Espoon kau­punki ja Väy­lä­vi­rasto. Yhteistyö eri osa­puolten kesken on ollut mie­len­kiin­toista ja antoisaa.

Kei­la­niemen hankkeen val­mis­tuttua Kehä I:n paran­ta­minen  jatkui Laa­ja­lahden koh­dalla. Toi­mimme tässä hank­keessa vas­taa­vissa teh­tä­vissä kuin Kei­la­niemen hank­keella. Raken­ta­mis­töiden on määrä val­mistua kesällä 2021.

Kuva: Väy­lä­vi­rasto

Vaylahanke

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000