Vind­krafts- och solenergiprojekt

Mar­kan­skaffning för vind­krafts- och solenergiparker

LandPro är ett företag som har spe­ci­a­li­serat sig på mar­kan­skaffning för vind­krafts­projekt.  Vi har assi­sterat vind­krafts­bolag fram­gångsrikt redan under 10 års tid med anskaffning av arren­de­avtal som behövs för för­verk­li­gandet av vind­kraftsparker.   Vi betjänar våra kunder med fas­tighets- och ägo­rätts­ut­red­ningar, mar­kä­gar­kon­takter, arren­de­av­tals­för­hand­lingar, ersätt­nings­frågor, avtal­sad­mi­nist­ration och regi­stre­ringar av avtal. Dessutom står vi till tjänst med för­rätt­ningar som berör enskilda vägar. 

Förutom vind­krafts­bolag betjänar vi även sole­ner­gi­bolag med anskaffning av avtal och i ersättningsförfaranden.

Områden och rät­tig­heter som behövs för eldis­tri­bution och -förvaring

Vi betjänar även våra kunder i projekt som berör eldis­tri­bution och -för­varing.  Vi erbjuder tjänster för alla mar­kan­skaff­nings­uppdrag. Vi utför fas­tighets- och ägo­rätts­ut­red­ningar, anskaffar nöd­vändiga avtal, assi­sterar med ansök­ningar för inlös­nings­till­stånd och inlös­nings­för­rätt­ningar för kraftledningar.

Tuulienergia

Vind­krafts­projekt: Mega­tuuli Oy

LandPro har varit invol­verat i Mega­tuuli Oy vind­krafts­projekt sedan augusti 2018.   Vi har assi­sterat Mega­tuuli med avtals­frågor för Sau­namaa vind­krafts­pro­jektet i Kurikka och Teuva, Suo­la­kangas vind­krafts­projekt i Kau­hajoki och Huh­ta­harju vind­krafts­projekt i Ii kommun. 

Arbets­upp­gif­terna har omfattat mar­kä­gar­kon­takter, regi­strering av arren­de­avtal och upp­gö­rande av arren­de­avtal och ersätt­nings­avtal. Vår expert har till stor del arbetat i kundens kontor vilket har varit ett fun­ge­rande arbetssätt bl.a. med avseende på intern kommunikation. 

Vi hoppas att det goda sam­ar­betet fort­sätter även i framtiden.

Sole­ner­gi­projekt: Neoen

Neoen:s sole­ner­gi­projekt inleddes 2020. LandPro kom med i början av pro­jekten vid kart­lägg­ningen av poten­tiella områden. Områ­des­be­hovet varierar från 10 ha upp till över 100 ha för dessa projekt. 

LandPro:s arbets­upp­gifter omfattar bl.a. fas­tighets- och mar­kä­garut­red­ningar, mar­kä­gar­kon­takter och -för­hand­lingar samt upp­gö­rande och regi­strering av arrendeavtal.

Tuulivoima

Kan vi vara till hjälp?

Soita 000 000 0000