Tra­fik­leds­projekt

Mar­kan­skaff­nings­tjänster för landsvägs- och järnvägsprojekt

LandPro är ett kon­sult­fö­retag som har spe­ci­a­li­serat sig på mar­kan­skaffning för tra­fik­leds­projekt. Vi erbjuder kon­sult­tjänster för alla projekt som berör lands­vägar och järn­vägar.  Vår kunskap ger ägare av tra­fik­leds­projekt möj­lighet att kon­cen­trera resur­serna effektivt och göra pro­jekt­ar­betet smi­digare. Detta genom att säkra att alla områden och rät­tig­heter tas i besittning i den tid­tabell som pro­jektet kräver samt att all väsentlig infor­mation finns till för­fo­gande för ersättningsbehandlingarna.

Mångsidiga mar­kan­skaff­nings­tjänster

Vi bistår våra kunder vid landsvägs- och järn­vägs­för­rätt­ningar; vi för­be­reder besitt­nings­ta­gandet och gör upp gensagor till ersätt­nings­an­språk. Vi utför vär­dering av över­låten egendom samt ersätt­ningar för möjliga skador, men och för­luster. Vi för­handlar med mar­kägare om fas­tig­hetsköp, ersätt­ningar och avtal för besitt­nings­ta­gande av områden.  Vi utför fas­tig­hets­vär­de­ringar och sköter om prak­tiska arrangemang vid fas­tig­hetsköp. Vi biträder och repre­sen­terar våra kunder vid jorddomstolsbehandlingar.

Vaylahanke
Vaylahanke

Ban­projekt: Ringbanan

Ring­banan är en tvär­gående spår­för­bin­delse, som kom­bi­nerar Van­da­fors­banan via Helsingfors-Vanda flyg­plats med Fin­lands huvudbana i Sand­kulla i Vanda. 

LandPro invol­ve­rades i Ring­banan-pro­jektet efter bygg­start år 2011. Att komma in i ett stort pågående projekt gick smärt­fritt och alla ytter­ligare besitt­nings­ta­ganden kunde utföras inom projekttidtabellen.

LandPro ansvarade för pro­jektets mar­kan­skaff­nings­ä­renden på uppdrag av Tra­fik­verket (nuv. Tra­fik­leds­verket). Arbets­upp­gif­terna omfattade besitt­nings­ta­gande av järn­vägs­om­råden i inlös­nings­för­rätt­ningar, avtal med mar­kägare angående bl.a. fas­tig­hets­skador, fas­tig­hetsköp för tilläggs­om­råden samt att repre­sentera Tra­fik­verket i jorddomstolen.

Tåg­tra­fiken längs Ring­banan inleddes som­maren 2015 och mar­kan­skaff­nings­upp­dragen slut­fördes på våren 2019, i och med att dom sista inlös­nings­för­rätt­ningarna för ersätt­ningar av skador och men fått laga kraft.

Väg­projekt: Ring I vid Kägeludden och Bredvik

LandPro har del­tagit i Ring I -pro­jektet vid Kägeludden sedan som­maren 2015, när för­be­re­del­serna för besitt­nings­ta­gandet inleddes.

Vi assi­sterade Nylands NTM-central, som ansvarar för mar­kan­skaff­ningen, med koor­di­nering av för­be­re­delser för lands­vägs­för­rätt­ningen, pla­nering av bul­ler­mät­ningar, för­hand­lingar med mar­kägare och upp­gö­rande av gensagor vid landsvägsförrättningen.

För­verk­li­gandet av pro­jektet krävde inlösning av bl.a. en ser­vicestation för bräns­leut­delning samt en del av en kon­tors­byggnad invid Ring I. Pro­jektet är belägen vid områden med tät bebyg­gelse och bety­dande intressen. T.ex. frågor som berör negativa kon­se­kvenser av buller under bygg­tiden var aktuella i projektet

Väg­bygget är klart och pro­jektet fort­sätter med lands­vägs­för­rätt­ningens s.k. 2:a skede som behandlar möjliga skador och men som pro­jektet föranlett. 

Esbo stad och Tra­fik­verket ansvarade för pro­jektets för­verk­li­gande. Sam­ar­betet med olika parter har varit intressant och givande. 

Efter att arbetet blivit färdigt vid Kägeludden fort­satte för­bätt­ringen av Ring I vid Bredvik.  I detta projekt har vi haft samma roll som i Kägel­viken-pro­jektet. Bygg­nads­ar­betet pla­neras bli färdigt på våren 2021. 

Bild: Tra­fik­verket

Vaylahanke

Kan vi vara till hjälp?

Soita 000 000 0000