Marina infra­struk­tur­projekt

Till­stånds­för­fa­randen

LandPro erbjuder kon­sult­tjänster för marina infra­struk­tur­projekt, som för­verk­li­gandet av natur­gas­led­ningar samt tele­kom­mu­ni­ka­tions­kablar inom ter­ri­to­ri­al­vatten och inter­na­tio­nellt vat­ten­område.  Vi har del­tagit i flera bety­dande natio­nella och inter­na­tio­nella projekt och fram­gångsrikt ansvarat för deras till­stånds­för­fa­randen och nöd­vändigt myndighetssamarbete. 

LandPro:s kon­sulter ansvarar att de till­stånds­pro­cesser som krävs i olika skeden av ett bygg­projekt utförs smidigt och vid rätt tid­punkt. Till­stånds­pro­ces­serna inklu­derar mil­jö­kon­se­kvens­be­döm­ningar (MKB), vat­ten­till­stånds­an­sök­ningar, ansök­ningar för sam­tycke att utnyttja den eko­no­miska zonen (EEZ) och ansök­ningar för under­sök­nings­till­stånd. Dessutom sköter vi om sam­ar­betet med myn­dig­he­terna och myndighetsanmälningar.

Data­ka­bel­projekt: Baltika

Baltika -pro­jektet omfattar en över 1 000 kilo­meter lång marin data­kabel genom Östersjön mellan Leningrad och Kali­ningrad områden i Ryssland.  Sjö­kabeln går genom Ryss­lands ter­ri­to­ri­al­vatten och eko­no­miska zonen samt genom Fin­lands och Sve­riges eko­no­miska zoner. Sjö­ka­belns längd inom Fin­lands eko­no­miska zon är ungefär 377 km och inom Sve­riges eko­no­miska zon ungefär 395 km.

LandPro Oy har varit invol­verat i pro­jektet sedan 2019 med ansvar för till­stånds­an­sök­ningar och mil­jöut­red­ningar i Finland och Sverige.   Pro­jektet inleddes med upp­gö­rande av under­sök­nings­till­stånds­an­sök­ningar för Finland och Sverige i början av 2019. Ansökan för anläggning av sjö­kabeln inläm­nades i Sverige på som­maren 2019.  Vat­ten­till­stånds­an­sökan och ansökan för utnytt­jande av den eko­no­miska zonen inläm­nades i Finland i slutet av 2019.   Vat­ten­till­stånds­an­sökan bevil­jades i maj 2020 och övriga till­stånd inväntas på som­maren 2020.

Merialuehanke

Kan vi vara till hjälp?