LandPro Oy

Tjänster inom mar­kan­skaffning och tillståndsförfaranden 

LandPro säkrar att pro­jektet fort­löper smidigt vid till­stånds­för­fa­randen, arren­de­av­tals­för­hand­lingar, fas­tig­hetsköp och övriga mar­kan­skaff­nings­ä­renden. Vi erbjuder tjänster inom mar­kan­skaffning för tra­fikleds-, energi-, vat­ten­hus­håll­nings- och infra­struk­tur­projekt samt tjänster för till­stånds­för­fa­randen för marina infrastrukturprojekt.

Kund­ba­serade tjänster

LandPro är ett företag som spe­ci­a­li­serat sig inom mar­kan­skaffning och erbjuder ifrå­ga­va­rande tjänster för tra­fikleds- och ener­gi­projekt. Dessutom erbjuder vi expert­tjänster för MKB-för­fa­randen och till­stånds­för­fa­randen för marina infrastrukturprojekt. 

Vi erbjuder kund­ba­serade lös­ningar som hjälper att hantera, främja och effek­ti­visera tra­fikleds-, energi-, vat­ten­hus­håll­nings- och infrastrukturprojekt. 

Våra kunder är bl.a. statliga och kom­munala myn­dig­heter, pro­jekt­ägare samt ledande natio­nella och inter­na­tio­nella företag inom deras område.

Tuulienergia

Våra
tjänster

Tra­fik­leds­projekt

Vind­kraft- och solenergiprojekt

Vat­ten­hus­håll­nings­projekt

Marina infra­struk­tur­projekt

Fas­tig­hets­vär­dering

Yritys

Om LandPro

LandPro är ett kon­sult­fö­retag som påbörjat sin verk­samhet år 2007. Alla våra med­ar­betare har lämplig hög­sko­le­ut­bildning och lång arbet­ser­fa­renhet inom sitt område. Denna kunskap ger möj­lighet att utföra vari­e­rande och krä­vande uppdrag. 

LandPro Oy har varit medlem i SKOL rf. sedan 1.7.2010. Av SKOL-med­lemmar krävs bl.a. opartisk kon­sult­verk­samhet och att FIDICs etiska regler följs. 

RALA-cer­ti­fi­katet bevil­jades 16.12.2014 för mar­kan­skaff­nings- och mil­jö­tjänster (YMP), och vår verk­samhet har granskats av en extern part årligen sedan hösten 2014. Gransk­ningen har omfattat både före­tags­ledning och projektverksamheter.

UTHYRES

Stuga i Ruka. Bytesdag söndag. Sov­platser för 8 per­soner + loft. Intres­serad? Ta kontakt tore.​granskog@​landpro.​fi.

vuokrattavat-mokit-ruka

Varför LandPro?

Kunskap och erfarenhet

Grunden för vår verk­samhet är den långa erfa­ren­heten med mångsidiga mar­kan­skaff­nings­uppdrag och med gedigen kunskap för till­stånd­sä­renden som berör marina infra­struk­tur­projekt. Vi har erfa­renhet i både rollen som myn­dighet- och konsultroll.

Kund­ba­serat tankesätt

Vi vill stöda våra kunder att nå deras mål genom att erbjuda tjänster som är justerade för varje enskilt uppdrag för projekt inom mar­kan­skaffning och till­stånds­för­fa­randen för marin infrastruktur.

Stark nationell och inter­na­tionell kunskap

Vi har inför­skaffat mångsidig kunskap både i krä­vande natio­nella projekt i hela Finland samt även i utma­nande inter­na­tio­nella projekt.  Vårt mål är att betjanä våra kunder med effektiv mar­kan­skaffning, juri­diskt kor­rekta avtals- och ersätt­nings­be­hand­lingar samt smidiga tillståndsprocesser.

Kan vi vara till hjälp?

Soita 000 000 0000