Tutustu hank­kei­siimme

Tutustu refe­rens­sei­himme ja liity tyy­ty­väisten asiak­kai­demme joukkoon

LandPron asiak­kaina on lukuisia valtion ja kuntien  viran­omaisia sekä kan­sal­lisia ja kan­sain­vä­lisiä yri­tyksiä.  Lis­ta­simme sivulle osan menes­tyk­sek­käistä hankkeistamme. 

Väy­lä­hankkeet

Maan­han­kin­ta­teh­tävät

 • Vt 4 Hartola – Ora­va­ki­ven­salmi, Hartola.
 • Kehä III 3. vaihe (Askisto ja Van­taan­koski-Pakkala lisä­kaistat), Vantaa
 • Mt 969 Nel­li­mintie välillä Aku­järvi – Vir­ta­niemi, Inari
 • Kehä I Laa­ja­lah­dessa, Espoo
 • Maan­teiden paran­ta­mis­hankkeet Itä-Uudel­la­maalla, Porvoo ja Sipoo
 • Mt 180 Saa­ris­totie, Kaarina ja Parainen
 • Vt 5 ali­kul­ku­käytävä tie- ja kevyen lii­kenteen jär­jes­te­lyineen Evak­ko­taival Mes­kus­vaa­rantie, Kuusamo
 • Vt 4 Rovaniemellä
 • E18 Turun kehätie Kausela – Kirismäki, Kaarina ja Lieto
 • Län­si­metron lunas­tukset maa­no­mis­tajan avus­tajana, Espoo
 • Vt 6 Taa­vetti – Lap­peen­ranta huol­toa­semat, Luumäki ja Lappeenranta
 • Vt 15 suun­nit­telun aikaiset vahingot, Kouvola ja Kotka
 • Vt 8 raken­ta­minen moot­to­ri­tieksi välillä Raisio-Nousiainen
 • Vt 8 Pyhäjoki- Liminka, useita koh­teita Pyhäjoki, Raahe, Sii­kajoki, Liminka
 • Vt 22 paran­ta­minen Muhok­sella ja Utajärvellä
 • Vt 4 Kempele – Kello - Räi­nänperä; Kempele, Oulu ja Ii
 • Kevyen lii­kenteen väylä Ailasto – Kes­kikylä, Hailuoto
 • Vt 6 ja mt 870 Kon­tinjoen kevyen lii­kenteen jär­jes­telyt, Kajaani ja Sotkamo
 • Kt 52 Salon ohikulkutie
 • MT 148 Keravan kohdalla
 • Vt 1 Tuo­marila – Nih­ti­silta, Espoo
 • Vt 12 Lahden ete­läinen kehätie, Lahti ja Hollola
 • Turun sata­mayhteys, Suik­ki­lantien Teboilin huol­toa­seman korvauskäsittelyt
 • Hel­sinki - Rii­himäki väli­tys­kyvyn paran­ta­minen (rata), Kerava, Jär­venpää ja Riihimäki
 • Rii­himäen kolmioraide
 • Kehä I Kei­la­nie­messä, Espoo
 • Vt 8 Raisio – Nousiainen
 • Täri­nä­koh­teiden asian­tun­ti­ja­teh­tävät, Uusimaa ja Päijät-Häme
 • Kt 51 Län­si­metron tie­yh­teydet, Espoo
 • Kehärata, Vantaa
 • Kehä I Lep­pä­vaa­ran­solmu, Espoo
 • Vt 7 Kos­kenkylä – Loviisa – Kotka
 • Kehä III Van­taan­koski – Pakkala ja Raap­pa­vuoren oikaisu, Vantaa
 • Kt 51 Kirk­ko­nummi – Kiven­lahti, Kirk­ko­nummi ja Espoo
 • Vt 1 Muurla-Lohja

Muut teh­tävät

 • Vt 12 Uusikylä – Tillola suun­nit­telun aikaiset vahingot, Lahti ja Iitti.
 • Län­si­metron lunas­tukset maa­no­mis­tajan avus­tajana, Espoo
 • Vt 15 suun­nit­telun aikaiset vahingot, Kouvola ja Kotka
Aurinkoenergia

Tuu­li­voima- ja aurinkoenergiahankkeet

 • Rans­ka­laisen han­ke­ke­hit­täjän aurin­ko­voi­ma­hankkeet Etelä-Suomessa.
 • Alajoki-Peu­ra­linnan tuu­li­voi­ma­puiston yksi­tyis­tie­yh­teydet, Alajoki
 • Rans­ka­laisen han­ke­ke­hit­täjän tuulivoimahankkeet
 • Kok­ko­nevan tuu­li­voi­ma­puisto, Perho
 • Rans­ka­laisen han­ke­ke­hit­täjän sähkön varas­toin­tiasema Etelä-Suomessa
 • Sau­namaan tuu­li­voi­ma­hanke, Teuva ja Kurikka
 • Suo­la­kankaan tuu­li­voi­ma­hanke, Kauhajoki
 • Huh­ta­harju tuu­li­voi­ma­hanke, Ii
 • Kan­gas­tuulen tuu­li­voi­ma­puisto, Siikajoki
 • San­ta­vuoren tuu­li­voi­ma­puisto, Ilmajoki

Vesi­ta­lous­hankkeet

 • Veikkola – Kolmperä yhdys­ve­si­johto Kirk­ko­num­mella; käyt­tö­oikeus-sopi­mukset ja -kor­vaus­so­pi­mukset inventointeineen
 • Lapinkylä – Veikkola siir­to­johdot Kirk­ko­num­mella; käyt­tö­oikeus-sopi­mukset ja -kor­vaus­so­pi­mukset inventointeineen

Infra­struk­tuu­ri­hankkeet merialueilla

 • Baltika tie­to­lii­ken­ne­kaapeli lupa­me­net­telyt Suo­messa ja Ruotsissa
 • Tie­to­lii­ken­ne­kaa­pelin siirron lupa­me­net­telyt Ruotsissa
 • E-Finest tie­to­lii­ken­ne­kaa­pelin lupa­me­net­telyt Suomessa
 • Sea Lion tie­to­lii­ken­ne­kaa­pelin lupa­me­net­telyt Suomessa
Merialuehanke

Kiin­teis­tö­ar­viointi

 • Kiviai­neksen ottoalue ja tur­kis­tarha, Parainen
 • Lohi­kellari, Simo
 • T- ja KTY-kort­te­leiden arviointi Sam­monmäki, Tuusula
 • Meri­pe­las­tus­seuran kokous- ja kou­lu­tus­keskus, Parainen
 • Gamla bastu, Raasepori
 • AO/RA-kort­telin ran­ta­tontit Baggö, Raasepori
 • Oma­ko­ti­kiin­teistö Rintala, Eurajoki
 • Oma­ko­ti­kiin­teistö Satola, Kaarina
 • AK-tontti Torikatu Karjaa, Raasepori
 • Lopen val­tionmaa, ran­ta­tontti, Loppi
 • Vt 15 tie­hankkeen kiin­teis­tö­arviot, Kotka ja Kouvola
 • Tinan­puiston AO-tontit, Kirkkonummi
 • YL-tontti, Kar­ta­non­ranta, Kirkkonummi
 • Villa Grantorp, Raasepori
 • Luumäki-Imatra rata­hankkeen kiin­teis­tö­arviot Imatra
 • KL-tontti, Niit­ty­kumpu, Espoo
 • Vt 6 Taa­vetti – Lap­peen­ranta kiin­teis­tö­arviot ja -kaupat

Muita refe­renssejä

 • Maan­teiden pal­ve­lua­lueiden kil­pai­lu­tuksen projektipäällikkö
 • Luon­non­suo­je­lua­lueen lunastus, maa­oi­keus­kä­sit­telyt, Mata­la­järvi, Espoo
 • Luon­non­suo­je­lua­lueen lunastus, maa­oi­keus­kä­sit­telyt, Pit­kä­järvi, Raasepori

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000