Kiin­teis­tö­ar­viointi

Kiin­teis­tö­ar­viointia pää­tök­senteon ja kor­vausar­vioiden tueksi

LandPro tarjoaa kiin­teis­tö­ar­viointia mm. raken­ta­mis­hank­keiden maan­han­kintaa ja kun­nal­lista pää­tök­sen­tekoa varten. Maan­han­kinnan asian­tuntija Katja Palmu on Kes­kus­kaup­pa­ka­marin auk­to­ri­soima kiin­teis­tö­ar­vioija (AKA, yleisauktorisointi).

Avus­tamme lisäksi kiin­teis­tö­kaup­pojen val­mis­te­luissa sekä kirjaamisasioissa.

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000