Infra­struk­tuu­ri­hankkeet merialueilla

Lupa­me­net­telyt

LandPro tarjoaa asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita meria­lueiden infra­struk­tuu­ri­hank­keisiin, kuten kaa­su­put­ki­lin­jojen ja tie­to­lii­ken­ne­kaa­pe­leiden toteut­ta­miseen alue­ve­sillä ja kan­sain­vä­li­sillä vesia­lueilla. Olemme osal­lis­tuneet useisiin kan­sal­li­sesti ja kan­sain­vä­li­sesti mer­kit­täviin hank­keisiin ja vas­tanneet menes­tyk­sek­käästi hank­keiden lupa­me­net­te­lyistä sekä niiden vaa­ti­masta viranomaisyhteistyöstä.

LandPron asian­tun­tijat vas­taavat siitä, että raken­nus­hankkeen eri vai­heisiin liit­tyvät lupa­me­net­telyt ja yhteistyö eri tahojen kanssa etenee suju­vasti. Lupa­me­net­telyt kat­tavat ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioinnin (YVA), vesi­talous-, talous­vyöhyke- ja tut­ki­mus­lu­pa­ha­ke­musten laa­ti­misen, yhtey­den­pidon viran­omaisiin ja hankkeen raken­ta­misen aikaiset viranomaisilmoitukset.

Tie­to­lii­ken­ne­kaa­pe­li­hanke: Baltika

Baltika -hanke käsittää yli 1 000 kilo­metrin pituisen tie­to­lii­ken­ne­me­ri­kaa­pelin raken­ta­misen Itä­meren poikki Lenin­gradin ja Kali­nin­gradin alueiden välille Venä­jällä. Meri­kaapeli kulkee Venäjän Fede­raation alue­vesien ja talous­vyö­hykkeen halki sekä Suomen ja Ruotsin talous­vyö­hyk­keiden läpi. Meri­kaa­pelin pituus Suomen talous­vyö­hyk­keellä on noin 377 km ja Ruotsin talous­vyö­hyk­keellä noin 395 km.

LandPro Oy on ollut hank­keessa mukana vuo­desta 2019 vas­taten lupa­ha­ke­musten ja ympä­ris­tö­sel­vi­tysten laa­ti­mi­sesta sekä Suo­messa että Ruot­sissa. Hanke käyn­nistyi Suomen ja Ruotsin tut­ki­mus­lu­pa­ha­ke­musten laa­ti­mi­sella alku­vuonna 2019. Ruotsin talous­vyö­hy­ke­lu­pa­ha­kemus jätettiin kesällä 2019 ja Suomen vesi- ja talous­vyö­hy­ke­lu­pa­ha­ke­mukset jätettiin lop­pu­vuo­desta 2019. Vesi­lu­pa­päätös annettiin tou­ko­kuussa 2020 ja talous­vyö­hy­ke­lu­pa­pää­töksiä odo­tamme kesän 2020 aikana. 

Merialuehanke

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000