Infra­struk­tuu­ri­hankkeet merialueilla

Lupa­me­net­telyt

LandPro tarjoaa asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita meria­lueiden infra­struk­tuu­ri­hank­keisiin, kuten kaa­su­put­ki­lin­jojen ja tie­to­lii­ken­ne­kaa­pe­leiden toteut­ta­miseen alue­ve­sillä ja kan­sain­vä­li­sillä vesia­lueilla. Olemme osal­lis­tuneet useisiin kan­sal­li­sesti ja kan­sain­vä­li­sesti mer­kit­täviin hank­keisiin ja vas­tanneet menes­tyk­sek­käästi hank­keiden lupa­me­net­te­lyistä sekä niiden vaa­ti­masta viranomaisyhteistyöstä.

LandPron asian­tun­tijat vas­taavat siitä, että raken­nus­hankkeen eri vai­heisiin liit­tyvät lupa­me­net­telyt ja yhteistyö eri tahojen kanssa etenee suju­vasti. Lupa­me­net­telyt kat­tavat ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioinnin (YVA), vesi­talous-, talous­vyöhyke- ja tut­ki­mus­lu­pa­ha­ke­musten laa­ti­misen, yhtey­den­pidon viran­omaisiin ja hankkeen raken­ta­misen aikaiset viranomaisilmoitukset.

Merialuehanke

Maa­kaa­su­put­ki­linja: Nord Stream 2

Nord Stream 2 on Itä­meren läpi Venä­jältä Saksaan kulkeva 1230 km pitkä maa­kaa­su­putki. Nord Stream 2 AG on raken­ta­massa uutta, kah­desta put­ki­lin­jasta koos­tuvaa maa­kaa­su­jär­jes­telmää, jonka put­ki­linjat kul­kevat Venäjän, Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan alue­vesien ja talous­vyö­hyk­keiden läpi. Reitin pituus Suomen talous­vyö­hyk­keellä on noin 374 km ja se seuraa vuonna 2012 val­mis­tu­nutta Nord Stream -kaa­su­put­ki­linjan reittiä.

LandPro Oy on toi­minut hankkeen orga­ni­saa­tiossa vuo­desta 2015 saakka vas­taten hankkeen YVA-menet­te­lystä, vesi­ta­lous­lu­vasta ja talous­vyö­hy­ke­lu­vasta Suomen alu­eella. Vuosina 2015–2017 toteu­timme hankkeen edel­lyt­tämän ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioinnin, jonka jälkeen hanke eteni lupa­ha­ke­mus­me­net­telyyn. Hankkeen edel­lyt­tämät luvat Suomen osalta myön­nettiin vuonna 2018 ja raken­ta­minen voitiin aloittaa.

Tie­to­lii­ken­ne­kaa­pe­li­hanke: Baltika

Baltika -hanke käsittää yli 1 000 kilo­metrin pituisen tie­to­lii­ken­ne­me­ri­kaa­pelin raken­ta­misen Itä­meren poikki Lenin­gradin ja Kali­nin­gradin alueiden välille Venä­jällä. Meri­kaapeli kulkee Venäjän Fede­raation alue­vesien ja talous­vyö­hykkeen halki sekä Suomen ja Ruotsin talous­vyö­hyk­keiden läpi. Meri­kaa­pelin pituus Suomen talous­vyö­hyk­keellä on noin 377 km ja Ruotsin talous­vyö­hyk­keellä noin 395 km.

LandPro Oy on ollut hank­keessa mukana vuo­desta 2019 vas­taten lupa­ha­ke­musten ja ympä­ris­tö­sel­vi­tysten laa­ti­mi­sesta sekä Suo­messa että Ruot­sissa. Hanke käyn­nistyi Suomen ja Ruotsin tut­ki­mus­lu­pa­ha­ke­musten laa­ti­mi­sella alku­vuonna 2019. Ruotsin talous­vyö­hy­ke­lu­pa­ha­kemus jätettiin kesällä 2019 ja Suomen vesi- ja talous­vyö­hy­ke­lu­pa­ha­ke­mukset jätettiin lop­pu­vuo­desta 2019. Vesi­lu­pa­päätös annettiin tou­ko­kuussa 2020 ja talous­vyö­hy­ke­lu­pa­pää­töksiä odo­tamme kesän 2020 aikana. 

Merialuehanke

Voimmeko olla avuksi?