LandPro Oy

Maan­han­kinnan ja lupa­me­net­te­lyiden asiantuntijapalveluita

LandPro var­mistaa hankkeen suju­vuuden lupa­me­net­te­lyissä, vuo­kra­so­pi­mus­neu­vot­te­luissa, kiin­teis­tö­kau­poissa sekä muissa maan­han­kinnan teh­tä­vissä. Pal­ve­lemme väylä-, energia-, vesi­talous- ja infra­struk­tuu­ri­hank­keiden maan­han­kin­ta­teh­tä­vissä sekä meria­lueiden infra­struk­tuu­ri­hank­keiden lupamenettelyissä.

Asiak­kaiden tar­peisiin yksi­löityjä palveluita 

LandPro on maan­han­kintaan eri­kois­tunut asian­tun­ti­jay­ritys, joka tarjoaa asiak­kailleen moni­puo­lisia maan­han­kin­ta­pal­ve­luita väylä- sekä ener­gia­hank­keisiin. Lisäksi tar­joamme pal­ve­luita infra­struk­tuu­ri­hank­keiden YVA- ja lupamenettelyihin.

Tar­joamme asiak­kaiden tar­peisiin rää­tä­löityjä rat­kaisuja, jotka aut­tavat hal­lit­semaan, suju­voit­tamaan ja edis­tämään väylä-, energia-, vesi­talous- ja infrastruktuurihankkeita.

Asiak­kai­tamme ovat muun muassa valtion ja kuntien viran­omaiset, hank­keiden toteut­tajat sekä omien alo­jensa joh­tavat kan­sal­liset ja kan­sain­vä­liset yritykset.

Tuulienergia

Tutustu
pal­ve­lui­himme

Tie­hankkeet

Tuu­li­voima- ja aurinko-ener­gia­hankkeet

Tuu­li­voima- ja aurinkoenergiahankkeet

Vesi­ta­lous­hankkeet

Infra­struk­tuu­ri­hankkeet merialueilla

Kiin­teis­tö­ar­viointi

Yritys

LandPro yri­tyksenä

LandPro on vuonna 2007 perus­tettu asian­tun­ti­jay­ritys. Kai­killa asian­tun­ti­joil­lamme on teh­täviin soveltuva kor­kea­kou­lu­tut­kinto ja alan pitkä työ­ko­kemus, joiden avulla pys­tymme sovel­tamaan osaa­mis­tamme eri tyyp­pi­sissä tehtävissä.

LandPro Oy on ollut SKOL ry:n jäsen 1.7.2010 alkaen. SKOL:in jäse­niltä edel­ly­tetään mm. puo­lu­ee­tonta kon­sult­ti­toi­mintaa ja FIDIC:in eet­tisten sään­töjen noudattamista.

RALA-ser­ti­fi­kaatti myön­nettiin 16.12.2014 maan­han­kinta- ja ympä­ris­tön­suun­nit­te­lu­pal­ve­luille (YMP), ja siihen liittyen toi­min­tamme on audi­toitu vuo­sittain syk­systä 2014 alkaen ulko­puo­lisen audi­toijan toi­mesta. Audi­toinnit ovat koh­dis­tuneet sekä joh­ta­miseen että käy­tännön projektitoimintaan.

VUO­KRALLE TARJOTAAN

Loma­mökki Rukalla. Yöpy­minen 8 hen­kilöä + parvi. Vaih­to­päivä sun­nuntai. Jos kiin­nostuit, ota yhteyttä katja.​palmu@​landpro.​fi.

vuokrattavat-mokit-ruka

Miksi LandPro?

Asian­tun­temus ja kokemus

Toi­min­tamme kul­ma­kiviä ovat pitkä his­toria moni­puo­listen maan­han­kin­ta­teh­tävien parissa niin viran­omais­roo­lissa kuin kon­sult­ti­nakin sekä vankka meria­lueiden infra­struk­tuu­ri­hank­keiden lupa­me­net­te­lyiden asiantuntemus.

Asia­kas­läh­töinen ajattelu

Haluamme auttaa asiak­kai­tamme saa­vut­tamaan pää­mää­ränsä tar­joa­malla jous­ta­vasti kuhunkin hank­keeseen rää­tä­löityjä pal­ve­luita hank­keiden maan­han­kin­ta­teh­täviin ja meria­lueiden infra­struk­tuu­ri­hank­keiden lupa­me­net­te­lyihin liittyen.

Vahva kan­sal­linen ja kan­sain­vä­linen osaaminen

Meillä on moni­puo­lista asian­tun­te­musta koko Suomen alu­eelta ja koke­musta sekä kan­sal­li­sesti että kan­sain­vä­li­sesti haas­ta­vista hank­keista. Tavoit­tee­namme on mah­dol­listaa asiak­kail­lemme tehokas maan­han­kinta, oikeu­den­mu­kaiset sopimus- ja kor­vaus­kä­sit­telyt sekä sujuvat lupamenettelyt.

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000