Maan­han­kinnan ja lupa­me­net­te­lyiden asiantuntijapalveluita

Asiak­kaiden tar­peisiin yksi­löityjä palveluita

LandPro Oy on maan­han­kintaan eri­kois­tunut asian­tun­ti­jay­ritys, joka tarjoaa asiak­kaiden tar­peisiin rää­tä­löityjä rat­kaisuja väylä-, energia- ja muiden infra­struk­tuu­ri­hank­keiden maan­han­kin­ta­teh­tä­vissä sekä meria­lue­hank­keiden YVA- ja lupamenettelyissä.

Asiak­kai­tamme ovat muun muassa valtion ja kuntien viran­omaiset, hank­keiden toteut­tajat sekä omien alo­jensa joh­tavat koti­maiset ja kan­sain­vä­liset yritykset.

Tuulienergia
Yritys

LandPro yri­tyksenä

LandPro Oy on vuonna 2007 perus­tettu asian­tun­ti­jay­ritys. Vas­tuu­hen­ki­löil­lämme on teh­täviin soveltuva kor­kea­kou­lu­tut­kinto ja pitkä työ­ko­kemus, joiden avulla pys­tymme sovel­tamaan ja yhdis­tämään osaa­mis­tamme eri­tyyp­pi­sissä hank­keissa ja tehtävissä.

LandPro on ollut SKOL ry:n jäsen 1.7.2010 alkaen. SKOL:in jäse­niltä edel­ly­tetään mm. puo­lu­ee­tonta kon­sult­ti­toi­mintaa ja FIDIC:in eet­tisten sään­töjen nou­dat­ta­mista. LandPro on Tek­no­lo­gia­teol­lisuus ry:n ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suuden työ­nan­tajat ry:n jäsen.

Yri­tyk­sel­lemme myön­nettiin RALA-ser­ti­fi­kaatti 16.12.2014 maan­han­kinta- ja ympä­ris­tön­suun­nit­te­lu­pal­ve­luille (YMP) ja siihen liittyen toi­min­tamme on audi­toitu vuo­sittain syk­systä 2014 alkaen ulko­puo­lisen audi­toijan toi­mesta. Audi­toinnit ovat koh­dis­tuneet sekä joh­ta­miseen että käy­tännön projektitoimintaan.

Miksi LandPro?

Asian­tun­temus ja kokemus

Toi­min­tamme kul­ma­kiviä ovat eri­tyis­osaa­minen ja pitkä kokemus moni­puo­listen maan­han­kin­ta­teh­tävien parissa sekä vankka meria­lue­hank­keiden lupa­me­net­telyjä koskeva asiantuntemus.

Asia­kas­läh­töinen ajattelu

Haluamme auttaa asiak­kai­tamme saa­vut­tamaan pää­mää­ränsä tar­joa­malla jous­ta­vasti kuhunkin hank­keeseen rää­tä­löityjä palveluita.

Vahva koti­mainen ja kan­sain­vä­linen osaaminen

Meillä on koko­nais­val­taista asian­tun­te­musta sekä koke­musta haas­ta­vista koti­mai­sista ja kan­sain­vä­li­sistä hank­keista. Tavoit­tee­namme on mah­dol­listaa asiak­kail­lemme tehokas maan­han­kinta, oikeu­den­mu­kaiset sopimus- ja kor­vaus­kä­sit­telyt sekä sujuvat lupamenettelyt.

Voimmeko olla avuksi?

Soita 000 000 0000